tầm nhìn và sứ mệnh

tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH Tầm nhìn Trở thành đơn vị Cung cấp và Thi công Sàn Nâng Kỹ Thuật số 1 tại Việt Nam vào năm 2022. Các chi nhánh của công ty sẽ có mặt tại tất cả các khu vực trọng yếu của nước Việt Nam. Hiện tại Sàn Nâng Kỹ Thuật 3V đã [...]

văn hóa doanh nghiệp

văn hóa doanh nghiệp

BỘ GEN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP                                                                    5 Triết lý văn hóa                             [...]

Nội qui

Nội qui

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------oOo------ NỘI QUY LAO ĐỘNG   - Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất lao động [...]