Các Quy Trình 3V Group Thi Công Sàn Nâng Kỹ Thuật

Các Quy Trình 3V Group Thi Công Sàn Nâng Kỹ Thuật

Xử lí toàn bộ nền xi măng, đo đặc & xác định độ cao của sàn, chi ô sàn & xác định vị trí đế, triển khai hệ thống ngang, lắp tấm mặt sàn, hoàn thi